EEC PRIME

NEW
  • Primo Academy
  • 2/64 Students
  • EEC
  • 0 Lessons /0 Quizes

UNMISSABLE OPPORTUNITIES – มองตะวันออกอย่างผู้นำ

“ภาพรวมของ EEC”

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด

โครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แผนการพัฒนา EEC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“การพัฒนาพื้นที่ EEC”

EEC เป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยการพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญระดับโลก โดยเป็นประตูเชื่อมโยงการผลิตและการค้าของประเทศไทย ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวในการลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในธุรกิจต่างๆ ภายในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในระดับเศรษฐกิจโลก ต้องเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถในการมองเห็นโอกาสและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุนในภาคธุรกิจ ทั้งพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน์ และทักษะการบริหารของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

95,000.00THB
Buy this course!

Additional Details

  • พฤศจิกายน 16, 2020 1:50 am
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
No Reviews avaialable for this course