UNMISSABLE OPPORTUNITIES – มองตะวันออกอย่างผู้นำ

“ภาพรวมของ EEC”

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด

โครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แผนการพัฒนา EEC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“การพัฒนาพื้นที่ EEC”

EEC เป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยการพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญระดับโลก โดยเป็นประตูเชื่อมโยงการผลิตและการค้าของประเทศไทย ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวในการลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในธุรกิจต่างๆ ภายในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในระดับเศรษฐกิจโลก ต้องเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถในการมองเห็นโอกาสและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุนในภาคธุรกิจ ทั้งพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน์ และทักษะการบริหารของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดการอบรม

วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 63 – 29 ม.ค. 64

อบรมทุกวันศุกร์ จำนวน 9 ครั้ง (อบรม 6 ครั้ง + ดูงานนอกสถานที่โซน EEC 2 ครั้ง + Project Presentation ในวันสุดท้าย)

สถานที่อบรม

Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang

สมัครเรียน

ลงทะเบียน